Regulamin

Artykuł I. Definicje
 1. Usługodawca - PHU BST działający na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej pod numerem 6482/2008 o numerze NIP: 642-290-05-74 Regon: 240986280, działającego na terenie RP zgodnie z powyższymi danymi.
 2. Oprogramowanie - oprogramowanie, stanowiące przedmiot autorskich praw majątkowych PHU BST, służące do zakładania i utrzymywania sklepów internetowych.
 3. Użytkownik - osoby fizyczne jak i firmy rejestrujące sklep na bazie naszego oprogramowania.
 4. Klient - osoba fizyczna lub prawna korzystająca z usług Użytkownika.
 5. Serwis - strony internetowe, poprzez które Usługodawca świadczy usługi.
Artykuł II. Rejestracja i utrzymanie sklepu internetowego lub strony internetowej.
 1. Zakładanie sklepu internetowego jest całkowicie bezpłatne, bez żadnych ukrytych płatności. Serwis jest komercyjny i utrzymuje się z emitowania nieuciążliwych reklam na stronach sklepowych oraz z opłat za rozszerzenie funkcjonalności sklepu o dodatkowe opcje zależne od pakietu sklepu. Ceny oraz porównanie funcjonalności pakietów sklepów dostępne są w cenniku
 2. Uruchomienie sklepu odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na www.sklepy24.com.pl.
 3. Usługodawca udostępni użytkownikowi bezpłatnie miejsce na serwerze na potrzeby prowadzenia i utrzymania sklepu internetowego.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych teleadresowych.
Artykuł III. Prawa o obowiązki użytkownika.
 1. Niedozwolone jest wykorzystywanie sklepu lub strony internetowej do innych celów - sprzecznych z charakterem i przedmiotem serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów regulujących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia sklepu internetowego, przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Za powyższy punkt odpowiada tylko i wyłącznie Użytkownik, co oznacza że wszystkie konsekwencje wynikłe z jego nieprzestrzegania ponosi Użytkownik.
 3. Użytkownik nie ma prawa do użytkowania Oprogramowania w celach innych niż uwarunkowane w powyższym regulaminie. Dotyczy to w szczególności przypadków zakładania sklepów internetowych w celu ich dalszej osprzedaży.
 4. Użytkownik sklepu, jest wyłącznie odpowiedzialny za treść publikowanych treści a także za czynności dokonywane w sklepie.
 5. Użytkownik ma prawo do wprowadzenia własnych regulacji i zasad mających zastosowanie tylko na jego własnym sklepie lub stronie, o ile nie są sprzeczne z powyższym regulaminem oraz prawem obowiązującym na terytorium RP.
 6. Sklepy z branży erotycznej muszą posiadać przedstronę z informacją o jej zawartości zgodnie z wymogami polskiego prawa. ( w tym jedynym wypadku niezbędny kontakt z usługodawcą )
 7. Zabronione są strony, które zawierają treści odnoszące się do programów zachecających do klikania w linki lub reklamy, czytania emaili lub surfowania po innych witrynach
Artykuł IV. Prawa o obowiązki Usługodawcy.
 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjności i ciągłości działania oprogramowania oraz serwerów PHU BST.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania modyfikacji.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia Użytkownikowi wszelkiej pomocy związanej z uruchomieniem sklepu.
 4. Usługodawca ma prawo do usunięcia sklepu internetowej na wyrażne życzenie Użytkownika, oraz w przypadku łamania powyższego regulaminu.
 5. Usługodawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Klientów we własnym imieniu i na własny rachunek. Podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Usługodawcy będą przekazywane tym podmiotom.
 6. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, za treści przekazywane i publikowane na łamach sklepu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii.
 7. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikiem a Klientem.
 8. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 9. Usługodawca Serwisu ma prawo do całkowitego usunięcia sklepu lub strony internetowej w przypadku braku logowania w ciągu ostatnich 60 dni lub jego porzucenia.
 10. Usługodawca ma prawo rozsyłania krótkich treści informacyjnych i reklamowych od naszych sponsorów do Użytkownikow, nie częściej jednak niż co 3 tygodnie.
 11. Usługodawca ma prawo do rozsyłania wiadomości tekstowych o nowościach w serwisie, których autorem jest Usługodawca
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyświetlania reklam na stronach użytkownikow, pochodzących od sklepy24.com.pl, bądź naszych sponsorów (reklamodawców), w ilości nie większej jednak niż trzy elementy reklamowe. O wyborze miejsca emisji reklam decyduje Usługodawca
 13. Usługodawca serwisu zastrzega sobie prawo do umieszczenia w stopce części sklepowej linka następującej treści: Oprogramowanie sklepu: Sklepy24.com.pl.
 14. Usługodawca nie udziela żadnych informacji dotyczących form prawnych odnośnie prowadzenia sklepów internetowych. Wszystkie prawne aspekty prowadzenia tego typu działalności są w gestii Użytkownika i na nim spoczywa obowiązek unormowań prawnych swojej działalności, zgodnie z obowiązującym prawem administracyjnym i podatkowym RP
 15. Usługodawca zapewnia poprawność działania oprogramowania w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, na ekranach o rozdzielczości poziomej minimum 1024 px.
Artykuł V. Polityka prywatności.
 1. W związku z prowadzeniem serwisu Sklepy24.com.pl, zbierane są niektóre dane o Użytkownikach. Wszystkie dane są chronione. Usługodawca uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w niniejszym regulaminie
 2. Zgodnie z art.25, ust.2, pkt 2 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z dnia 29 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami) Użytkownik prawo do edycji, zmiany i usunięcia swoich danych. W tym celu prosimy o kontakt z nami
Artykuł VI. Założenia końcowe.
 1. Regulamin serwisu wchodzi w życie z dniem 01.02.2014
 2. Warunkiem korzystania z serwisu jest akceptacja jego regulaminu.
 3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie obowišzujšce na terenie RP przepisy prawne.