Ta strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, w jaki sposób z nich korzystamy oraz jak je wyłączyć, kliknij [polityka cookies]. Aby ta informacja nie pojawiała się więcej kliknij [zgadzam się].

Regulamin

Artykuł I. Definicje
 1. Usługodawca - PHU BST działający na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej pod numerem 6482/2008 o numerze NIP: 642-290-05-74 Regon: 240986280, działającego na terenie RP zgodnie z powyższymi danymi.
 2. Oprogramowanie - oprogramowanie, stanowiące przedmiot autorskich praw majątkowych PHU BST, służące do zakładania i utrzymywania sklepów internetowych.
 3. Użytkownik - osoby fizyczne jak i firmy rejestrujące sklep na bazie naszego oprogramowania.
 4. Klient - osoba fizyczna lub prawna korzystająca z usług Użytkownika.
 5. Serwis - strony internetowe, poprzez które Usługodawca świadczy usługi.
Artykuł II. Rejestracja i utrzymanie sklepu internetowego lub strony internetowej.
 1. Zakładanie sklepu internetowego jest całkowicie bezpłatne, bez żadnych ukrytych płatności. Serwis jest komercyjny i utrzymuje się z emitowania nieuciążliwych reklam na stronach sklepowych oraz z opłat za rozszerzenie funkcjonalności sklepu o dodatkowe opcje zależne od pakietu sklepu. Ceny oraz porównanie funcjonalności pakietów sklepów dostępne są w cenniku
 2. Uruchomienie sklepu odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na www.sklepy24.com.pl.
 3. Usługodawca udostępni użytkownikowi bezpłatnie miejsce na serwerze na potrzeby prowadzenia i utrzymania sklepu internetowego.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych teleadresowych.
Artykuł III. Prawa o obowiązki użytkownika.
 1. Niedozwolone jest wykorzystywanie sklepu lub strony internetowej do innych celów - sprzecznych z charakterem i przedmiotem serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:
  • rozpowszechnianie treści pornograficznych.
  • rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej.
  • podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na klientów i internautów, działać na ich szkodę, szkodę Usługodawcaa lub innych podmiotów trzecich.
  • publikowanie na łamach serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy [ wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp. ].
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów regulujących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia sklepu internetowego, przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Za powyższy punkt odpowiada tylko i wyłącznie Użytkownik, co oznacza że wszystkie konsekwencje wynikłe z jego nieprzestrzegania ponosi Użytkownik.
 3. Użytkownik nie ma prawa do użytkowania Oprogramowania w celach innych niż uwarunkowane w powyższym regulaminie. Dotyczy to w szczególności przypadków zakładania sklepów internetowych w celu ich dalszej osprzedaży.
 4. Użytkownik sklepu, jest wyłącznie odpowiedzialny za treść publikowanych treści a także za czynności dokonywane w sklepie.
 5. Użytkownik ma prawo do wprowadzenia własnych regulacji i zasad mających zastosowanie tylko na jego własnym sklepie lub stronie, o ile nie są sprzeczne z powyższym regulaminem oraz prawem obowiązującym na terytorium RP.
 6. Sklepy z branży erotycznej muszą posiadać przedstronę z informacją o jej zawartości zgodnie z wymogami polskiego prawa. ( w tym jedynym wypadku niezbędny kontakt z usługodawcą )
 7. Zabronione są strony, które zawierają treści odnoszące się do programów zachecających do klikania w linki lub reklamy, czytania emaili lub surfowania po innych witrynach
Artykuł IV. Prawa o obowiązki Usługodawcy.
 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjności i ciągłości działania oprogramowania oraz serwerów PHU BST.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania modyfikacji.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia Użytkownikowi wszelkiej pomocy związanej z uruchomieniem sklepu.
 4. Usługodawca ma prawo do usunięcia sklepu internetowej na wyrażne życzenie Użytkownika, oraz w przypadku łamania powyższego regulaminu.
 5. Usługodawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Klientów we własnym imieniu i na własny rachunek. Podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Usługodawcy będą przekazywane tym podmiotom.
 6. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, za treści przekazywane i publikowane na łamach sklepu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii.
 7. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikiem a Klientem.
 8. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 9. Usługodawca Serwisu ma prawo do całkowitego usunięcia sklepu lub strony internetowej w przypadku braku logowania w ciągu ostatnich 60 dni lub jego porzucenia.
 10. Usługodawca ma prawo rozsyłania krótkich treści informacyjnych i reklamowych od naszych sponsorów do Użytkownikow, nie częściej jednak niż co 3 tygodnie.
 11. Usługodawca ma prawo do rozsyłania wiadomości tekstowych o nowościach w serwisie, których autorem jest Usługodawca
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyświetlania reklam na stronach użytkownikow, pochodzących od sklepy24.com.pl, bądź naszych sponsorów (reklamodawców), w ilości nie większej jednak niż trzy elementy reklamowe. O wyborze miejsca emisji reklam decyduje Usługodawca
 13. Usługodawca serwisu zastrzega sobie prawo do umieszczenia w stopce części sklepowej linka następującej treści: Oprogramowanie sklepu: Sklepy24.com.pl.
 14. Usługodawca nie udziela żadnych informacji dotyczących form prawnych odnośnie prowadzenia sklepów internetowych. Wszystkie prawne aspekty prowadzenia tego typu działalności są w gestii Użytkownika i na nim spoczywa obowiązek unormowań prawnych swojej działalności, zgodnie z obowiązującym prawem administracyjnym i podatkowym RP
 15. Usługodawca zapewnia poprawność działania oprogramowania w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, na ekranach o rozdzielczości poziomej minimum 1024 px.
Artykuł V. Polityka prywatności.
 1. W związku z prowadzeniem serwisu Sklepy24.com.pl, zbierane są niektóre dane o Użytkownikach. Wszystkie dane są chronione. Usługodawca uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w niniejszym regulaminie
 2. Zgodnie z art.25, ust.2, pkt 2 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z dnia 29 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami) Użytkownik prawo do edycji, zmiany i usunięcia swoich danych. W tym celu prosimy o kontakt z nami
Artykuł VI. Założenia końcowe.
 1. Regulamin serwisu wchodzi w życie z dniem 01.02.2014
 2. Warunkiem korzystania z serwisu jest akceptacja jego regulaminu.
 3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie obowišzujšce na terenie RP przepisy prawne.